SOPIMUS

SOPIMUS TORNION-MUONIONJOEN-KÖNKÄMÄENON YHTEISTEN KALASTUSLUPIEN (YHTEISLUVAT) MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ

1. OSAPUOLET

1) Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2) Havs- och vattenmyndigheten

3) Sopimuksen liitteessä 1 mainitut vesialueen omistajat ja muut kalastusoikeuden haltijat (jäljempänä sopimuksen osapuolina olevat kalastusoikeuden haltijat)

2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA MÄÄRITELMÄT

Tämä sopimus perustuu rajajokisopimukseen Suomen ja Ruotsin välillä (11.11.2009) ja kalastussääntöön Tornionjoen kalastusalueella.

Tässä sopimuksessa yhteisluvalla tarkoitetaan kalastussäännön 17 §:ssä tarkoitettua yhteistä kalastuslupaa (jäljempänä yhteislupa).

Sopimuksen osapuolina olevat kalastusoikeuden haltijat päättävät keskuudessaan tähän sopimukseen liittyvistä asioista vuosikokouksessa ja valitsevat keskuudestaan sopimuksen täytäntöönpanoa varten hoitokunnan (jäljempänä yhteislupa-alueen hoitokunta) siten, kuin siitä on erikseen sovittu.

3. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Tällä sopimuksella sovitaan osapuolten kesken kalastuslupien myynnin järjestämisestä Suomen ja Ruotsin välisen rajajokisopimuksen maantieteellisellä soveltamisalueella kalastussäännön 17 § mukaisesti.

4. YHTEISLUPA ERI KALALAJIEN PYYNNISSÄ

Suomessa yhteislupa koskee lohen ja taimenen pyyntiä Tornionjoen, Muonionjoen ja Könkämäenon vesialueilla rajajoessa.

Ruotsissa sopimus koskee lohen ja taimenen pyyntiä Tornionjoella jokisuulta Pajalan kunnan etelärajalle. Tornion-Muonionjoella Pajalan kunnan etelärajalta pohjoiseen, sopimus koskee lohen ja taimenen pyyntiä sopimuksen osapuolina olevien kalastusoikeuden haltijoiden vesialueilla.

Tämä sopimus ei koske Haaparannan kunnassa Matkakosken kalastusaluetta, jossa on voimassa erityinen lohen ja taimenen kalastussopimus. Suomen ja Ruotsin puolella viehekalastuksen yhteislupa on voimassa myös muun kalan pyynnissä sopimuksen osapuolina olevien kalastusoikeuden haltijoiden vesialueilla. Muiden kalojen kuin lohen ja taimenen pyynnissä sopimus ei kuitenkaan koske Ruotsissa Pajalan kunnan aluetta.

5. YHTEISLUVAN OIKEUTTAMAT PYYNTITAVAT

Yhteislupa oikeuttaa kalastuskortissa mainituin ehdoin kalastamaan vavalla ja vieheellä sekä pilkillä sopimuksen osapuolina olevien kalastusoikeuden haltijoiden vesialueilla.

Suomessa yhteislupa oikeuttaa kalastamaan rannalta.

Ruotsissa rannalta saadaan kalastaa sopijaosapuolina olevien jakokuntien alueella, liite 1 sekä Pajalan kunnan alueella vain kalastuskuntien merkitsemillä, opastetuilla paikoilla.

6. YHTEISLUPIEN HINNAT

Osapuolet sopivat yhteisluvista perittävät hinnat seuraavalle kalastuskaudelle vuosittain viimeistään 1. huhtikuuta. Suomessa lupahinnat ilmaistaan euroina ja Ruotsissa kruunuina. Sopimuksessa hinnat esitetään euromääräisinä ja muunnetaan kruunuiksi 31. maaliskuuta voimassa olevaa Euroopan Unionin virallista valuuttakurssia käyttäen. Kruunuina esitettävät hinnat pyöristetään lähimpään täyteen kymmeneen kruunuun.

Lupien hinnat ilmoitetaan tämän sopimuksen liitteessä 2.

7. YHTEISLUPIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMINEN

Lupien myynnin järjestää yhteislupa-alueen hoitokunta. Lupamyynnin järjestäjänä yhteislupa-alueen hoitokunnalle kuuluu:

Markkinointi ja tiedottaminen, johon sisältyy ajantasaisen esitemateriaalin tuottaminen ja internet-sivujen päivittäminen.

Lupamyyntisopimusten teko alihankkijoiden kanssa, sen valvominen, että alihankkijat noudattavat sopimusehtoja, sekä saatavien perintä alihankkijoilta. Kalastuslupien hankkiminen ja myynnin järjestäminen alihankkijoiden kanssa, mukaan lukien mobiili- ja internet-myynti

Kalastusluvat sekä niiden markkinointiin ja myyntiin liittyvä materiaali sekä internet-sivut laaditaan suomeksi ja ruotsiksi.

8. LUPAMYYJIEN PALKKIO

Yhteislupien myyjät saavat palkkioksi 10 prosenttia myymiensä lupien arvosta.

9. KORVAUS LUPAMYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ

Tornion-Muonionjoen-Könkämäenon yhteislupa-alueen hoitokunta saa kohdassa 7 tarkoitettujen sekä hallinto-, matkustus- ja kehittämiskustannusten korvaamiseksi 18 prosenttia lupamyyjien myyntipalkkion vähentämisen jälkeen saaduista tuloista. Kustannusten kattamisen jälkeen yli jäävä osuus korvauksesta käytetään kalastuksen valvontaan ja tutkimukseen alueella ja maksetaan vuosittain tämän sopimuksen kohdan 10.5 tarkoitetulle viranomaisten yhteiselle tilille.

10. LUPAMYYNTITULOJEN JAKAMINEN VIRANOMAISILLE JA SOPIMUKSEN OSAPUOLINA OLEVILLE KALASTUSOIKEUDEN HALTIJOILLE

Yhteislupa-alueen hoitokunta vastaa seuraavista toimenpiteistä:

Sen jälkeen, kun yhteislupien myyntituloista on vähennetty kohdissa 8 ja 9 tarkoitetut osuudet, jäljelle jäävät myyntitulot jaetaan siten, että Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Havs- och vattenmyndigheten saavat myyntituloista yhdessä puolet ja tämän sopimuksen osapuolina olevat kalastusoikeuden haltijat yhdessä puolet.

Sopimuksen osapuolina olevien kalastusoikeuden haltijoiden osuus myyntituloista jaetaan vesialueiden pinta-alojen mukaisessa suhteessa. Yhden kunnan alueelle myytyjen yhteislupien tulot jaetaan kyseisen kunnan alueella oleville kalastusoikeuden haltijoille kohdan 10.1 mukaan. Sopimuksen osapuolina olevat kalastusoikeuden haltijat Ruotsissa Pajalan kunnassa ja siitä pohjoiseen saavat myös lohesta ja taimenesta viranomaisille tarkoitetun osuuden tuloista, koska omistavat lohen ja taimenen pyyntioikeuden.

Yksittäiselle osakkaalle maksetaan korvauksia kalastuspaineesta erojen tasaamiseksi siitä osasta lupatuloja, joka kuuluu sopimuksen osapuolina oleville kalastusoikeuden haltijoille. Maksamisesta päättää yhteislupa-alueen hoitokunta.

Kalastusviranomaisille kuuluvat tulot tilitetään vuosittain viimeistään joulukuun 31 päivänä viranomaisten osoittamalle tilille.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Havs- och vattenmyndighetenille toimitetaan vuosittain 31. joulukuuta mennessä selvitys, jossa on eriteltynä toimintavuoden lupatulojen kertymä, yhteislupatoimikunnan ja lupamyyjien palkkiot, yhteislupatoimikunnan varojen käyttö sekä sopimusosapuolille kuuluvien tulojen jako.

11. KALASTUSKILPAILUT

Tämä sopimus ei koske Tornionjoen kalastusalueella järjestettäviä lohen ja taimenen kalastuskilpailuja.

12. SOPIMUKSEEN OSALLISTUMINEN

Mahdolliset uudet sopimusosapuolet voivat liittyä mukaan samoilla ehdoilla ja jakoperiaatteilla kuin aiemmin liittyneet. Liittymisilmoitus on tehtävä kirjallisena yhteislupa-alueen hoitokunnan puheenjohtajalle viimeistään 31. maaliskuuta. Yhteislupa-alueen hoitokunta vahvistaa liittymisen. Liittymisilmoituksessa on oltava mukana kalastusoikeuden haltijan omassa virallisessa kokouksessa tehty oikeaksi todistettu päätös.

Eroamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti yhteislupa-alueen hoitokunnalle viimeistään 31. joulukuuta. Ero tulee voimaan irtisanomisvuotta seuraavan toisen kalenterivuoden alusta lukien.

13. VALVONTA JA OHJAUS

Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus ja Havs- och vattenmyndigheten voivat päättää kalastuslupien myynnistä sekä valvoa yksityisten tahojen lupamyyntiä.

Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksella tai sen määräämällä henkilöllä sekä Havs- och vattenmyndighetenillä tai sen määräämällä henkilöllä on oikeus saada tarkastettavaksi ja oikeus tarkastaa kaikki kalastuksenhoitomaksujen ja viehekalastusmaksujen perimiseen ja tilityksiin liittyvät asiakirjat ja tiedostot. Tarkastuksen suorittajalla on myös oikeus päästä niihin tiloihin, joissa tarkastettavia asiakirjoja säilytetään tai joissa tarkastus on asiamiehen liiketoimintaa häiritsemättä luontevasti suoritettavissa.

Tarkastuksesta, sen suorittamisajasta ja paikasta on ilmoitettava kaksi vuorokautta ennen tarkistuksen suorittamista asiamiehelle. Tarkastuksen suorittajalla on salassapitovelvollisuus liike- ja ammattisalaisuuden alaisista sekä muista luottamuksellisista tiedoista.

14. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Tämä sopimus on voimassa allekirjoittamispäivämäärästä alkaen toistaiseksi. Sopimuksen muuttamista koskevat neuvottelut on käynnistettävä sellaisena ajankohtana ja niitä on käytävä siten, että muutokset voidaan saattaa voimaan 1. huhtikuuta alkaen.

Sopimus voidaan irtisanoa päättymään irtisanomisvuotta seuraavan kalenterivuoden lopussa.

15. MUUTA

Tämän sopimuksen lisäksi on voimassa rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin kesken sekä Tornionjoen kalastusalueen kalastussääntö.

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla sopijapuolten kesken. Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ratakaistaan Ruotsin alueella soveltaen Ruotsin lakia ja Suomen alueella soveltaen Suomen lakia. Tämä sopimus on laadittu kolmena kappaleena, yksi jokaiselle sopijapuolelle.

Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus

Havs- och vattenmyndigheten

Sopimuksen osapuolina olevien kalastusoikeuden haltijoiden valtuuttamana